Αρ. 11 (2007): Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Αειχώρος: Εξώφυλλο τεύχους 11

Επιμέλεια ειδικού τεύχους: Γιώργος Πετράκος

[6(2) προηγούμενη αρίθμηση]

Δημοσιευμένα: 01-11-2007