Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία καταχωρούνται στο δικτυακό τόπο του περιοδικού από τους χρήστες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του περιοδικού. Το περιοδικό, ως  Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται, όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία, και δη τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί τη σχετική πολιτική απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις email που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθενται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.