Περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιπτώσεις των μεταφορών: διεθνής και εγχώρια εμπειρία και πολιτικές διαχείρισης

Συγγραφείς

  • Θεόδωρος Τσέκερης
  • Αικατερίνη Τσούμα

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2009.191

Λέξεις-κλειδιά:

Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος, Διαχείριση ενέργειας, Πολιτική μεταφορών, Οδικές μεταφορές, Σιδηρόδρομος

Περίληψη

Η εργασία αυτή παρουσιάζει ζητήματα πολιτικής μέσα από την διεθνή και την ελληνική εμπειρία για την αντιμετώπιση του προβλήματος του εξωτερικού κόστους που συνεπάγεται η χρήση των υποδομών των μεταφορών, κυρίως σε σχέση με την μόλυνση του περιβάλλοντος και την κατανάλωση ενέργειας από ορυκτούς πόρους. Οι συγκεκριμένοι συντελεστές εξωτερικού κόστους αναλύονται ως προς τις πηγές τους, δηλαδή τα αυτοκίνητα και άλλα μέσα μεταφοράς, και το είδος καυσίμου, και συγκρίνονται με το αντίστοιχο κόστος σε άλλους τομείς της οικονομίας. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες τάσεις, υποδεικνύουν ότι το μέλλον του τομέα των μεταφορών συνδέεται πλέον και στην Ελλάδα άρρηκτα με τις περιβαλλοντικές τάσεις και επιδιώξεις που τίθενται στα πλαίσια της ΕΕ αλλά και παγκοσμίως. Για τον λόγο αυτό, προτείνονται μια σειρά από μέτρα τόσο σε μέσο-βραχυπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα σχεδιασμού. Έμφαση δίνεται στην τρέχουσα ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας για τις μεταφορές, και σε μέτρα για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής μόλυνσης από τα αυτοκίνητα, κυρίως μέσω της στροφής προς μεταφορικά μέσα με συγκριτικά χαμηλότερο εξωτερικό κόστος, όπως ο σιδηρόδρομος.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-05-2009

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Τσέκερης Θ., & Τσούμα Α. (2009). Περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιπτώσεις των μεταφορών: διεθνής και εγχώρια εμπειρία και πολιτικές διαχείρισης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (12), 130–143. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2009.191

Τεύχος

Ενότητα

Θέματα Πολιτικής