Υποβολές

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε για να κάνετε μία υποβολή.

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής

Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
  • Το άρθρο προς κρίση δεν έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν, ούτε έχει υποβληθεί σε άλλο περιοδικό για εξέταση. Εξαιρούνται ερευνητικές εργασίες, όπως Discussion Papers.
  • Το αρχείο υποβολής είναι σε μορφότυπο εγγράφου OpenOffice ή Microsoft Word.
  • Έχουν παρασχεθεί διευθύνσεις URL για τις αναφορές, όπου είναι διαθέσιμες, συνοδευόμενες από ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης.
  • Το κείμενο έχει διάστιχο 1,5, χρησιμοποιεί γραμματοσειρά μεγέθους 12 (κατά προτίμηση Arial, Verdana, Tahoma), χρησιμοποιεί όπου απαιτείται κείμενο σε πλάγια γραφή (italics) και όχι με υπογράμμιση (εκτός από τις διευθύνσεις URL) και όλες οι εικόνες, τα σχήματα και οι πίνακες τοποθετούνται εντός του κειμένου σε κατάλληλα σημεία, και όχι στο τέλος αυτού.
  • Το κείμενο τηρεί τις στυλιστικές και βιβλιογραφικές απαιτήσεις που ορίζονται στις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς.
  • Το αρχείο υποβολής δεν περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του συγγραφέα, ούτε άλλα δεδομένα εντός κειμένου που να υποδεικνύουν την ταυτότητά του, καθώς αυτά υποβάλλονται σε συνοδευτικό αρχείο. Επιπλέον, έχει γίνει κατάργηση ιδιοτήτων και προσωπικών πληροφοριών από τις Ιδιότητες του αρχείου.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς

Τα πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα πρέπει, κατά κανόνα, να έχουν 6.000-10.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιογραφικών αναφορών, τα Θέματα πολιτικής τις 4.000 λέξεις, ενώ οι βιβλιοκρισίες τις 2.000 λέξεις.

Τα κείμενα των άρθρων οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν μετά τον τίτλο περίληψη (200-350 λέξεις), η οποία θα αναφέρει τον σκοπό και τα αποτελέσματα του άρθρου, καθώς και έως 7 λέξεις-κλειδιά, στην ελληνική και αγγλική ή και γα΄΄λλική γλώσσα.

Οι συγγραφείς οφείλουν να υποβάλλουν συνοδευτικό αρχείο, όπου αναφέρονται: Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, επαγγελματική ιδιότητα, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο.

Τα αρχεία που υποβάλλονται πρέπει να είναι σε μορφότυπο doc και να έχουν αφαιρεθεί από αυτό τα προσωπικά στοιχεία των συγγραφέων (κάνοντας δεξί κλικ στο αρχείο και επιλέγοντας στο μενού "Ιδιότητες" την καρτέλα  "Λεπτομέρειες" και "Κατάργηση ιδιοτήτων και προσωπικών πληροφοριών"). Η ονομασία του αρχείου δεν πρέπει να περιέχει προσωπικές πληροφορίες.

Οδηγίες μορφοποίησης κειμένου

Το κείμενο πρέπει να είναι σε διάστιχο 1,5, γραμματοσειρά μεγέθους 12 και περιθώριο 3 εκ. αριστερά και 2,5 εκ. δεξιά, επάνω και κάτω. Η σελιδαρίθμηση εμφανίζεται στο κάτω μέρος, στο δεξί άκρο του υποσέλιδου, ενώ οι υποσημειώσεις πρέπει να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες, ακολουθώντας την αραβική αρίθμηση.

Οι πί­να­κες και τα σχή­μα­τα το­πο­θε­τού­νται με λεζάντα και αύ­ξο­ντα α­ριθ­μό μέ­σα στο κεί­με­νο και α­να­φέ­ρο­νται με τις πη­γές τους, ό­πως και ό­λες οι α­πει­κο­νί­σεις (χάρ­τες, γρα­φή­ματα, δια­γράμ­μα­τα, φω­το­γρα­φί­ες κ.ά.), οι ο­ποί­ες ο­νο­μά­ζο­νται Σχή­μα­τα.

Οι συγγραφείς οφείλουν ν' ακολουθούν το πρότυπο σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών και αναφορών Harvard. Εάν γίνει χρήση της αυτόματης βιβλιογραφίας μέσω ΅Office Word, γίνεται επιλογή του στυλ "Harvard - Anglia".

Οι παραπομπές μέσα στο κείμενο γίνονται εντός παρενθέσεων και περιλαμβάνουν το επώνυμο του συγγραφέα, ακολουθούμενο από το έτος δημοσίευσης και -όπου αυτό είναι απαραίτητο- τον αριθμό σελίδας/ων.

Μονογραφία ενός συγγραφέα

Επώνυμο, Ό. (έτος) Τίτλος βιβλίου. Έκδοση*. Τόπος: Εκδότης.

McCann, P. (c2002) Industrial location economics. Cheltenham: Edward Elgar.

* Δηλώνεται όταν πρόκειται για έκδοση άλλη εκτός της πρώτης, π.χ. 3η έκδ., αναθ. έκδ. κ.λπ.

Δύο ή περισσότερες μονογραφίες του ίδιου συγγραφέα

Παρατίθενται σύμφωνα με το έτος έκδοσης, από την παλαιότερη στη πιο πρόσφατη. Σε περίπτωση που έχουμε δύο ή περισσότερες μονογραφίες του ίδιου συγγραφέα, κατά το ίδιο έτος, παρατίθενται αλφαβητικά κατά τίτλο και προστίθεται στο έτος ένα γράμμα του αλφαβήτου.

Παπαδόπουλος, Γ. (2000α) ....

Παπαδόπουλος, Γ. (2000β) ... κ.ο.κ.

Μονογραφία πολλών συγγραφέων

Οι συγγραφείς παρατίθενται με τη σειρά που αναφέρονται στην πηγή.

Ανδρικοπούλου-Καυκαλά, Ε., Καυκαλάς, Γ. και Λαγόπουλος, Α.-Φ. [1979] Θεσσαλονίκη: Πολεοδομική διερεύνηση-κριτική ρυθμιστικών προτάσεων και προοπτικές εξέλιξης. [Θεσσαλονίκη]: Παρατηρητής.

Χωρίς συγγραφέα

Η αναφορά παρατίθεται υπό τον τίτλο.

Εγκυκλοπαίδεια του ποντιακού πολιτισμού. (1996). Θεσσαλονίκη: Μάλλιαρης-Παιδεία.

Μονογραφία με επιμέλεια

Επώνυμο, Ό., επιμ. ή ed(s). (έτος) Τίτλος βιβλίου. Τόπος: Εκδότης.

Keene, E., ed. (1988) Natural language. Cambridge: University of Cambridge Press.

Κεφάλαιο σε μονογραφία με επιμέλεια

Smith, J. (1975) “A source of information”. In Jones, W. (ed.) One hundred and one ways to find information about health. Oxford: Oxford University Press, Ch. 2*.

*Ο αριθμός κεφαλαίου μπορεί να αντικατασταθεί από τον αριθμό σελίδων. (π.χ. σ. 18-37).

Άρθρο περιοδικού

Επώνυμο, Ό. (έτος) «Τίτλος άρθρου». Τίτλος περιοδικού, Τόμος (Τεύχος), σελ.

Μεταξάς, Θ. (2006) «Το νέο διεθνοποιημένο περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ο ρόλος των Ευρωπαϊκών πόλεων: μία ανασκόπηση της τελευταίας 25ετίας». Τόπος, (26-27), σ. 37-64.

* δεν είναι απαραίτητο για ένα περιοδικό να διαθέτει και τόμο και τεύχος.

Άρθρο εφημερίδας

Επώνυμο, Ό. (έτος) «Τίτλος άρθρου». Τίτλος εφημερίδας, ημέρα-μήνας, σελ.

Slapper, G. (2005) “Corporate manslaughter: New issues for lawyers”. The Times, 3 Sep., p.4b.

Άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου, συμποσίου, ημερίδας, κ.λπ.

Επώνυμο, Ό. (έτος) «Τίτλος εισήγησης». Στο Διοργανωτής, Τίτλος συνεδρίου, Τόπος και Ημερομηνία διεξαγωγής συνεδρίου. Τόπος έκδοσης πρακτικών: Εκδότης, σελ.

Brown, J., (2005) “Evaluating surveys of transparent governance”. In UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), 6th Global forum on reinventing government: Towards participatory and transparent governance. Seoul, Republic of Korea 24-27 May 2005. New York: United Nations.

Εργασίες

Επώνυμο, Ό. (έτος) Τίτλος εργασίας. Είδος διατριβής. Τμήμα, Ακαδημαϊκό Ίδρυμα.

Λέλλη, Μ. (2005) Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής στην Ελλάδα και ο ρόλος της περιφέρειας: Παράδειγμα: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Δικτυακός Τόπος (website)

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (c2021) Προσβάσιμο από: http://www.prd.uth.gr/ [τελευταία πρόσβαση 09/08/2021].

Ιστοσελίδα σε Δικτυακό Τόπο (webpage)

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (c2021) Το Τμήμα και ο χώρος του. Προσβάσιμο από: http://www.prd.uth.gr/department-place/ [τελευταία πρόσβαση 09/10/2021].

Συνέντευξη

Επώνυμο, Ό., συνεντευξιαζόμενου (έτος) Θέμα συνέντευξης. Συνέντευξη στον Επώνυμο, Ό. συνεντευκτή [τύπος επικοινωνίας], Τόπος, Ημερομηνία διεξαγωγής συνέντευξης.

Brown, D. (2005) Interview on public policy issues. Interviewd by Thompson, H. [personal communication], Birmingham, 15/07/2005.

 

Άρθρα

Προεπιλεγμένη πολιτική της ενότητας

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία καταχωρούνται στο δικτυακό τόπο του περιοδικού από τους χρήστες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του περιοδικού. Το περιοδικό, ως  Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται, όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία, και δη τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί τη σχετική πολιτική απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις email που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθενται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.