Έκτο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

18-03-2022

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας προσκαλεί στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του, στον Βόλο, από τις 29/09/2022 μέχρι και τις 02/10/2022.

Το Συνέδριο έρχεται σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία για την Ελλάδα καθώς οι διαδοχικές κρίσεις (οικονομική, υγειονομική, ενεργειακή) έχουν επιφέρει ραγδαίες και ευρείας κλίμακας αλλαγές, καθιστώντας αδήριτη την ανάγκη τροποποίησης των μέχρι πρότινος εφαρμοζόμενων μοντέλων χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού καθώς και των συνακόλουθων πολιτικών. Υπό αυτό το πρίσμα, ο χωρικός και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός, έχοντας αποκτήσει αναβαθμισμένο ρόλο, καλούνται αφενός να υπερκεράσουν τις προκλήσεις και αφετέρου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της νέας πραγματικότητας η οποία διαμορφώνεται.

Το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου είναι: «Χωρικός και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός: Προκλήσεις και Ευκαιρίες».

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η προώθηση του διαλόγου και του προβληματισμού, καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών, για θέματα τα οποία αφορούν την Πολεοδομία, τη Χωροταξία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη, με εστίαση στην ελληνική περίπτωση.

Το Συνέδριο απευθύνεται τόσο στα μέλη της επιστημονικής κοινότητας όσο και στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, σε εκπροσώπους φορέων και οργανισμών και στα μέλη της κοινωνίας των πολιτών.

Πληροφορίες:

https://conferenceprd6.prd.uth.gr/

Γραμματεία Συνεδρίου: Δρ. Μαρία Τσιάπα, Δευτέρα–Παρασκευή 10:00 – 14:00

email: conferenceprd6@uth.gr,

τηλ.:  24210 74467