Περιφερειακοί καινοτομικοί σχηματισμοί και διεργασίες θεσμικής ολοκλήρωσης των δρώντων: quo vadis Creta?

Συγγραφείς

  • Αντώνιος Αγγελάκης
  • Ηλίας Γεωργαντάς

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.180

Λέξεις-κλειδιά:

Κρήτη, Περιφερειακά συστήματα καινοτομίας, Ερευνητικές-Τεχνολογικές πολιτικές, Πολιτικές καινοτομίας, Τεχνολογικός μετασχηματισμός, Καινοτομική ικανότητα, Θεσμική ολοκλήρωση, Διακυβέρνηση

Περίληψη

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η αναλυτική διερεύνηση του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας της Κρήτης με βάση τη μελέτη των βασικών χαρακτηριστικών που διέπουν το υφιστάμενο περιφερειακό σύστημα παραγωγής γνώσης καθώς και το θεσμικό περιβάλλον εντός του οποίου αναπτύσσονται οι προσπάθειες μετεξέλιξής του σε καθαυτό περιφερειακό σύστημα καινοτομίας. Εξετάζονται ο ρόλος και οι επιπτώσεις των ασκούμενων τεχνολογικών πολιτικών και πολιτικών καινοτομίας. Παράλληλα, διερευνώνται οι εσωτερικές θεσμικές διεργασίες, το επίπεδο της θεσμικής ολοκλήρωσης των περιφερειακών δρώντων καθώς και οι επιδράσεις που οι τελευταίοι ασκούν στις διαδικασίες διαμόρφωσης του περιεχομένου των ασκούμενων πολιτικών. Ακόμη, το άρθρο επιχειρεί να αξιολογήσει τις περιφερειακά ένθετες διαδικασίες παραγωγής γνώσης ως προς τις επιπτώσεις που αυτές, είτε πραγματικά είτε δυνητικά, έχουν πάνω στο υπό διαμόρφωση περιφερειακό υπόδειγμα καινοτομίας. Υπό το πρίσμα αυτό, διατυπώνεται το επιχείρημα πως η ανάπτυξη ενός θεσμικού περιβάλλοντος το οποίο να ολοκληρώνει τις επιλογές των επιμέρους δρώντων στη βάση της καταρχήν επιθυμίας τους για συνεργατικές διευθετήσεις αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ενίσχυση της περιφερειακής καινοτομικής ικανότητας.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2007

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Αγγελάκης Α., & Γεωργαντάς Η. (2007). Περιφερειακοί καινοτομικοί σχηματισμοί και διεργασίες θεσμικής ολοκλήρωσης των δρώντων: quo vadis Creta?. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (11), 72–107. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.180