Τεχνολογική πλατφόρμα, τεχνολογική παρακολούθηση και τεχνολογική προοπτική διερεύνηση. εργαλεία καινοτομίας περιφερειακής ανάπτυξης: η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας

Συγγραφείς

  • Ιωάννης Λ. Μπακούρος
  • Παρασκευή Γκιούρκα
  • Γιάννης Φάλλας

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.181

Λέξεις-κλειδιά:

Τεχνολογική πλατφόρμα, Τεχνολογική παρακολούθηση, Τεχνολογική προοπτική διερεύνηση, Εργαλεία καινοτομίας, Πόλοι καινοτομίας, Περιφερειακή ανάπτυξη

Περίληψη

Η εργασία αυτή έχει σκοπό να διερευνήσει την αλληλεπίδραση και διαδραστικότητα των τριών Εργαλείων Διαχείρισης Καινοτομίας (Innovation Management Tools, IMTs) που σχετίζονται άμεσα με την Βιώσιμη Ανάπτυξη της Περιφέρειας. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μία αναφορά στη καινοτομία όπου διαπιστώνεται η υστέρηση της Τεχνολογικής Ανάπτυξης, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και, κυρίως, σε Εθνικό Επίπεδο. Το δε χάσμα της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας από τον Εθνικό αλλά και τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι πραγματικά απογοητευτικό. Για να ελαττωθεί αυτό το χάσμα, μία ολοκληρωμένη πρωτοβουλία καινοτομίας, ο Πόλος Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε με άξονα τον τομέα της ενέργειας, τον τομέα δηλαδή που η Περιφέρεια έχει σαφέςσυγκριτικό πλεονέκτημα και αξιόλογη συγκέντρωση ακαδημαϊκών, ερευνητικών και παραγωγικών – επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η επιτυχία και η βιωσιμότητα αυτής της πρωτοβουλίας στηρίζεται μεταξύ των άλλων, στην χρήση και την συνέργεια IMT’s, όπως Τεχνολογική Πλατφόρμα, Τεχνολογική Παρακολούθηση και Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας γίνεται μία παρουσίαση της ανάπτυξης και της υλοποίησης των τριών αυτών εργαλείων καινοτομίας. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η ανάλυση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής αυτών των εργαλείων, έδωσε μία σειρά χρήσιμων συμπερασμάτων και οδήγησε σε προτάσεις που παρουσιάζονται στο τέλος αυτής της εργασίας με κύριο συμπέρασμα την ανάγκη συντονισμού και κοινής δράσης όλων αυτών σε Περιφερειακό Επίπεδο.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2007

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Μπακούρος Ι. Λ., Γκιούρκα Π., & Φάλλας Γ. (2007). Τεχνολογική πλατφόρμα, τεχνολογική παρακολούθηση και τεχνολογική προοπτική διερεύνηση. εργαλεία καινοτομίας περιφερειακής ανάπτυξης: η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (11), 108–133. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.181