Κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις της σύνδεσης Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ): εφαρμογή στο πιλοτικό ΘΧΣ της Αδριατικής - Ιονίου

Συγγραφείς

  • Σπύρος Νιαβής
  • Θεοδώρα Παπαθεοχάρη
  • Χάρης Κοκκώσης

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.368

Λέξεις-κλειδιά:

Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης, Κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση, Γαλάζια ανάπτυξη, Βιωσιμότητα θαλάσσιων και παράκτιων χρήσεων, Αδριατική-Ιόνιο

Περίληψη

Παρά τις επιμέρους διαφορές δομής και διαδικασιών μεταξύ του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ), βασικό στόχο των δύο ειδών σχεδιασμού αποτελεί η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των δράσεων οι οποίες αναπτύσσονται στον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, οι έννοιες της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας αποκτούν θεμελιώδη σημασία, καθώς μαζί με την περιβαλλοντική προστασία αποτελούν τους πυλώνες της βιωσιμότητας των θαλάσσιων και παράκτιων χρήσεων. Συνεπώς, η επιτυχής κατάρτιση και εφαρμογή των προαναφερθέντων σχεδιασμών απαιτεί την εις βάθος κατανόηση του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσονται οι θαλάσσιες χρήσεις. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η καταγραφή των εναλλακτικών στρατηγικών ενσωμάτωσης της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης στη διαδικασία σύνταξης και εφαρμογής των σχεδίων ΘΧΣ και ΟΔΠΖ. Αρχικώς, πραγματοποιείται μια ανασκόπηση των κυριότερων μεθόδων ανάλυσης και ενσωμάτωσης των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων στη σύνταξη των σχεδίων. Έπειτα, αναπτύσσεται ένα εναλλακτικό μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης των θαλάσσιων χρήσεων το οποίο δύναται να ενσωματωθεί σε σχέδια όπου παρατηρείται σχετική έλλειψη δεδομένων κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα. Το πλαίσιο οδηγεί στην ανάπτυξη ενός Δείκτη κοινωνικοοικονομικής Βιωσιμότητας των Θαλάσσιων Χρήσεων (ΔΚΒ), ο οποίος στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των θαλάσσιων χρήσεων στο πλαίσιο σύνταξης ενός πιλοτικού σχεδίου ΘΧΣ στην περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-02-2016

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Νιαβής Σ., Παπαθεοχάρη Θ., & Κοκκώσης Χ. (2016). Κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις της σύνδεσης Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ): εφαρμογή στο πιλοτικό ΘΧΣ της Αδριατικής - Ιονίου. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (23), 64–87. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.368

Most read articles by the same author(s)