Παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίων θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού

Συγγραφείς

  • Θεοδώρα Παπαθεοχάρη
  • Χάρης Κοκκώσης

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.370

Λέξεις-κλειδιά:

Παρακολούθηση, Αξιολόγηση, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, Προσαρμοστική διαχείριση

Περίληψη

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ) μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σημαντικό εργαλείο για τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η έντονα δυναμική του διάσταση (χωρικά και χρονικά) όπως διαμορφώνεται από τις περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις του και το σύνθετο πλαίσιο πολιτικής της εφαρμογής του. Ένα θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο, ως εργαλείο και αποτέλεσμα σε μια διαδικασία προσαρμοστικής διαχείρισης στο θαλάσσιο χώρο, επηρεάζεται από σύνθετες καταστάσεις και παράγοντες, και για αυτό το λόγο έχει ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία του σχεδιασμού να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης. Μέσω της ανάπτυξης ποσοτικών και ποιοτικών μέτρων αξιολόγησης, μπορούν να προσδιοριστούν οι ελλείψεις στην έρευνα και τις διαθέσιμες πληροφορίες με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Αυτή η εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό μιας διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης κατά την εφαρμογή και αναθεώρηση ενός θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στη διερεύνηση και ανάλυση των υφιστάμενων πρακτικών καθώς και τη διαμόρφωση προτεινόμενων δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Η εργασία παρουσιάζει το παράδειγμα του προγράμματος ADRIPLAN που είχε ως στόχο την ανάπτυξη προτάσεων για μια αποτελεσματική διασυνοριακή εφαρμογή του ΘΧΣ εντός της μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-02-2016

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Παπαθεοχάρη Θ., & Κοκκώσης Χ. (2016). Παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίων θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (23), 108–134. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.370

Most read articles by the same author(s)