Εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ των ελληνικών νομών, 1995-2005: διερεύνηση της ύπαρξης σύγκλισης κατά ομάδες

Συγγραφείς

  • Παναγιώτης Αρτελάρης
  • Δημήτρης Καλλιώρας
  • Γιώργος Πετράκος

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2011.241

Λέξεις-κλειδιά:

Ελληνικοί νομοί, Εισοδηματική σύγκλιση-απόκλιση, Σύγκλιση κατά ομάδες, Οικονομετρία

Περίληψη

Η αποτίμηση των εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ επιμέρους χωρικών ενοτήτων–οικονομιών και η παρακολούθηση της εξέλιξής τους αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας στο πεδίο της περιφερειακής επιστήμης. Η παρούσα εργασία διερευνά την ύπαρξη εισοδηματικής σύγκλισης κατά ομάδες (club convergence), σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ, μεταξύ των νομών της Ελλάδος κατά τη χρονική περίοδο 1995–2005. Η σύγκλιση κατά ομάδες βασίζεται σε πρόσφατα υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης και υποδηλώνει την ύπαρξη σύγκλισης μεταξύ χωρικών ενοτήτων–οικονομιών εντός συγκεκριμένων ομάδων χωρίς την προϋπόθεση της ύπαρξης σύγκλισης μεταξύ των ομάδων αυτών. Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης δεν επιβεβαιώνουν τάσεις ενισχυτικές της ύπαρξης εισοδηματικής σύγκλισης κατά ομάδες μεταξύ των ελληνικών νομών. Αντιθέτως, φανερώνουν ξεκάθαρες τάσεις απόκλισης αναδεικνύοντας, παράλληλα, την τάση υποεκτίμησης του περιφερειακού προβλήματος της χώρας.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-05-2011

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Αρτελάρης Π., Καλλιώρας Δ., & Πετράκος Γ. (2011). Εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ των ελληνικών νομών, 1995-2005: διερεύνηση της ύπαρξης σύγκλισης κατά ομάδες. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (15), 42–67. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2011.241

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>