Κενά μεταξύ θεσμικών πλαισίων, νόμων και εφαρμογών στη διαχείριση των ακτών της Μεσογείου: υπάρχουσες πρακτικές και εμπόδια υλοποίησης σε τοπικό επίπεδο

Συγγραφείς

  • Κωνσταντίνος Λαλένης
  • Ιωάννης Παπαθεοχάρης

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.366

Λέξεις-κλειδιά:

Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών, Πολεοδομικός σχεδιασμός, Διασυνοριακή συνεργασία

Περίληψη

Το άρθρο αναφέρεται στην ανάλυση των «κενών» μεταξύ θεσμικών πλαισίων και εφαρμογής των δράσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου. Επικεντρώνεται στο τοπικό επίπεδο και ειδικότερα σε μελέτες περίπτωσης δήμων χωρών της Μεσογείου. Η σχετική έρευνα έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος Mare Nostrum. Πρωταρχικός στόχος του Προγράμματος, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας ENPI CBC-MED, είναι να συμβάλει στη βελτίωση των διαδικασιών εφαρμογής και υλοποίησης της πολιτικής που αναφέρεται στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ) κατά μήκος των μεσογειακών ακτών σε τοπικό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση των πολιτικών της παράκτιας ζώνης στις ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές και χωροταξικές πολιτικές. Ο στόχος επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των υφιστάμενων νομικών και θεσμικών μέσων που είναι διαθέσιμα για την εφαρμογή του ορθολογικού χωροταξικού σχεδιασμού και της ΟΔΠΖ στους συμμετέχοντες από τις χώρες του Ισραήλ, της Ελλάδας, της Μάλτας και της Ισπανίας. Εργαλεία παράκτιου σχεδιασμού και διαχείρισης - τόσο για τις χερσαίες όσο και τις θαλάσσιες ζώνες – αντιμετωπίζονται ως μέσα που είναι ενσωματωμένα στο ευρύτερο νομικό, θεσμικό, διοικητικό και οικονομικό πλαίσιο. Το πρόγραμμα θα οδηγήσει σταδιακά στην ανάπτυξη κοινών νομικών-διοικητικών εργαλείων που θα διευκολύνουν τη ρεαλιστική υλοποίηση της ΟΔΠΖ εντός και εκτός των εθνικών συνόρων.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-02-2016

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Λαλένης Κ., & Παπαθεοχάρης Ι. (2016). Κενά μεταξύ θεσμικών πλαισίων, νόμων και εφαρμογών στη διαχείριση των ακτών της Μεσογείου: υπάρχουσες πρακτικές και εμπόδια υλοποίησης σε τοπικό επίπεδο. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (23), 12–40. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.366

Most read articles by the same author(s)