Τα τοπία των οικονομιών πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου στις ελληνικές πόλεις

Συγγραφείς

  • Άσπα Γοσποδίνη

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.169

Λέξεις-κλειδιά:

Μετα-βιομηχανική πόλη, Οικονομίες πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου, Clusters, Μετασχηματισμοί αστικού τοπίου, Ελληνικές πόλεις

Περίληψη

Το άρθρο αφορά στις οικονομίες πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου στη μεταβιομηχανική πόλη και εξετάζει το φαινόμενο των χωρικών συγκεντρώσεων (clusters) αυτών οικονομικών δραστηριοτήτων στις ελληνικές πόλεις. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται ο ρόλος των οικονομιών πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου στη μετα-βιομηχανική πόλη καθώς και η τυπολογία των clusters σε κεντρικές αστικές περιοχές. Το δεύτερο μέρος εστιάζει στις ελληνικές πόλεις και αναλύει τρία clusters πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου αντιστοίχως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Βόλο. Η ανάλυση τεκμηριώνει (α) τον αυθόρμητο σχηματισμό των clusters χωρίς χωρικό προγραμματισμό και σχεδιασμό καθώς και (β) την "laissez-faire" πολιτική ανάπτυξης και διακυβέρνησής τους χωρίς ενθάρρυνση και ενίσχυση από δημόσιους φορείς και το κράτος. Στην περιπτωσιολογική μελέτη των τριών clusters, η χωρική ανάλυση τεκμηριώνει τη σταδιακή αλλαγή των χρήσεων γης και τον μετασχηματισμό των αστικών τοπίων ενώ επισημαίνονται οι πολεοδομικές πολιτικές που επέτρεψαν το σταδιακό και αυθόρμητο σχηματισμό των clusters. Τέλος, το άρθρο καταλήγει σε συμπεράσματα για το σχηματισμό και τη διακυβέρνηση των clusters πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου και ειδικότερα, για τις διαφορές ανάμεσα στις μεγάλες πόλεις στον πυρήνα της Ευρώπης και τις μεγάλες Μεσογειακές πόλεις στην αναπτυσσόμενη περιφέρεια της Ευρώπης.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-05-2007

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Γοσποδίνη A. (2007). Τα τοπία των οικονομιών πολιτισμού και ελεύθερου χρόνου στις ελληνικές πόλεις. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (10), 30–41. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.169

Most read articles by the same author(s)