Αρ. 24 (2016): Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Σύγχρονες Τάσεις, Νέοι Επιστήμονες

Αειχώρος: Εξώφυλλο τεύχους 24

Επιμέλεια ειδικού τεύχους: Δέφνερ Αλέξιος-Μιχαήλ, Καλλιώρας Δημήτρης

Δημοσιευμένα: 01-05-2016