Οι επιπτώσεις των χρήσεων γης στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του τοπίου: ποσοτικοποίηση της δομής και της χωρικής κατανομής των χρήσεων γης στις Ευρύτερες Αστικές Ζώνες

Συγγραφείς

  • Γεώργιος Τσιλιμίγκας

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.336

Λέξεις-κλειδιά:

Τοπίο, Χρήσεις γης, Μετρικά τοπίου, Ευρύτερες Αστικές Ζώνες

Περίληψη

Το ελληνικό τοπίο αποτελεί δυναμικό προϊόν όσμωσης πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων φυσικό-γεωγραφικών και ανθρωπογενών διεργασιών, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες ποιότητες, άλλα και από τον εύθραυστο χαρακτήρα του. Οι χωρικοί μετασχηματισμοί και οι πιέσεις που σε αυτό ασκούνται, ιδιαίτερα στις τελευταίες δεκαετίες, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη σύνταξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης. Σε αυτό το πλαίσιο εγγράφονται τα ερωτήματα της εργασίας που αφορούν αφενός, στην ανάλυση και την ποσοτική απόδοση της γεωμετρίας των μορφωμάτων των χρήσεων γης και αφετέρου, στη μελέτη των επιπτώσεων που αυτό συνεπάγεται στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του τοπίου. Υπόθεση της εργασίας αποτελεί το ότι οι χρήσεις γης επιδρούν με καθοριστικό τρόπο στην ποιότητα των τοπίων που δημιουργούνται. Η εφαρμογή της μεθόδου εστιάζει στις Ευρύτερες Αστικές Ζώνες των μεσαίων ελληνικών πόλεων, όπως ορίζονται από το European Urban Audit (2012). Σε αυτές τις περιοχές, εξετάζονται, με την χρήση βασικών μετρικών τοπίου, τα δομικά στοιχεία της γεωμετρίας, που τα μορφώματα των χρήσεων γης δημιουργούν, και προσδιορίζονται συγκριτικά στοιχεία για το τοπίο.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2014

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Τσιλιμίγκας Γ. (2014). Οι επιπτώσεις των χρήσεων γης στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του τοπίου: ποσοτικοποίηση της δομής και της χωρικής κατανομής των χρήσεων γης στις Ευρύτερες Αστικές Ζώνες. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (19), 80–105. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.336

Most read articles by the same author(s)