Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Οι επιπτώσεις των χρήσεων γης στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του τοπίου: ποσοτικοποίηση της δομής και της χωρικής κατανομής των χρήσεων γης στις Ευρύτερες Αστικές Ζώνες Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF