Πρόταση δημιουργίας ενός πολυκριτηριακού συστήματος καταγραφής και αξιολόγησης των υλικών και αύλων πολιτιστικών πόρων ενός τόπου

η περίπτωση της Άνω Σύρου

Συγγραφείς

  • Ελένη Λινάκη
  • Κωνσταντίνος Σερράος

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1599

Λέξεις-κλειδιά:

Πολυκριτηριακό σύστημα, Άυλος πολιτισμός, Υλικός πολιτισμός, Άνω Σύρος

Περίληψη

Το παρόν άρθρο έχει ως βασικό αντικείμενο μελέτης την πρόταση ενός καινοτόμου πολυκριτηριακού συστήματος για την καταγραφή και αξιολόγηση των άυλων και υλικών πολιτιστικών πόρων ενός τόπου. Συγκεκριμένα, αφορά την πρόταση και τη δημιουργία ενός νέου επιστημονικού εργαλείου που αρχικά καταγράφει και εν συνεχεία, με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, αξιολογεί την πολιτιστική σημαντικότητα της έννομης και καταγεγραμμένης για κάθε τόπο άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εργασία καταλήγει στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα και στην κατάρτιση ενός εύκολα κατανοητού και διαχειρίσιμου από τον εκάστοτε χρήστη (φορέα, ιδιώτη, εταιρεία κ.λπ.) εγχειριδίου. Η βασική μεθοδολογία της έρευνας στηρίζεται σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά το θεωρητικό κομμάτι της έρευνας, με την βιβλιογραφική επισκόπηση του άυλου και υλικού πολιτισμού. Το δεύτερο στάδιο αφορά το αμιγώς ερευνητικό κομμάτι, με την ανάπτυξη του πολυκριτηριακού συστήματος και την ολοκλήρωση του εγχειριδίου χρήσης, μέσα από την περιγραφή των αναλυτικών του βημάτων. Στο τρίτο στάδιο η εργασία προχωρά στην εφαρμογή του συστήματος στον παραδοσιακό οικισμό της Άνω Σύρου, με στόχο τον έλεγχο του ορθού τρόπου λειτουργίας του μέσα από πραγματικά δεδομένα.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-06-2022

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Λινάκη Ε., & Σερράος Κ. (2022). Πρόταση δημιουργίας ενός πολυκριτηριακού συστήματος καταγραφής και αξιολόγησης των υλικών και αύλων πολιτιστικών πόρων ενός τόπου: η περίπτωση της Άνω Σύρου. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (35), 122–156. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1599

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα