Το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη διεύρυνση και οι επιπτώσεις του στην περιφερειακή συνοχή

Συγγραφείς

  • Ψυχάρης, Ιωάννης
  • Γεωργίου, Γεώργιος

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2003.81

Λέξεις-κλειδιά:

Κοινοτικός προϋπολογισμός, Διεύρυνση, Περιφερειακές ανισότητες, Περιφερειακή πολιτική

Περίληψη

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει εκτενώς το δηµοσιονοµικό πλαίσιο της νέας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 10 νέες χώρες, καθώς και τις προοπτικές του µετά το 2006, ιδιαιτέρως σ' ότι αφορά την τύχη της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, αλλά και της ∆ιαρθρωτικής Πολιτικής, από την οποία µέχρι στιγµής η χώρα µας αντλεί µεγάλο µερίδιο πόρων, και στηρίζει τα Προγράµµατα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. Με την προσφυγή σε πρωτογενές υλικό τεκµηριώνονται και σχολιάζονται τα βασικά δεδοµένα του Κοινοτικού προϋπολογισµού για την προγραµµατική περίοδο 2000-2006, καθώς και οι εκτιµήσεις για την επόµενη περίοδο 2007-2013. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην κριτική αποτίµηση και στο µέλλον της κοινοτικής διαρθρωτικής πολιτικής, καθώς και στην επάρκειά της να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα των έντονων περιφερειακών οικονοµικών ανισοτήτων που διαµορφώνονται στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα, µετά τη διεύρυνση. Προς τούτο καταγράφονται µια σειρά από απλά και σύνθετα οικονοµικά µοντέλα, και λαµβάνονται υπόψη συµπεράσµατα µελετών, που έχουν ήδη εκπονηθεί, για τις επιπτώσεις της διεύρυνσης. Αναµφισβήτητα, ένα µίγµα πολιτικών µε ισορροπηµένο δηµοσιονοµικό περιεχόµενο προτάσσεται ως λύση στην πρόκληση της διεύρυνσης και προς την κατεύθυνση αυτή τεκµηριώνεται, τελικά, η επιχειρηµατολογία των συγγραφέων.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-05-2003

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Ψυχάρης, Ιωάννης, & Γεωργίου, Γεώργιος. (2003). Το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη διεύρυνση και οι επιπτώσεις του στην περιφερειακή συνοχή. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (2), 90–113. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2003.81

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>