Η διαχρονική εξέλιξης της φτώχειας στις χώρες της ΕΕ-28: αναλυτική προσέγγιση με τη μεθοδολογία System-GMM

Συγγραφείς

  • Ελισάβετ Δοξάκη
  • Ιωάννης Παντελάδης

Λέξεις-κλειδιά:

Φτώχεια, Υπόδειγμα, System-GMM, Πολιτικές λιτότητας

Περίληψη

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η ανάδειξη του ζητήματος της φτώχειας στις χώρες της ΕΕ-28 ως αποτέλεσμα των αλλαγών που επήλθαν, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, στους όρους αναπαραγωγής της εργασίας. Το πρόβλημα της φτώχειας αποκτά, πράγματι, σημαντικές διαστάσεις ιδιαίτερα στις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας λόγω των αυστηρότερων εκδοχών των πολιτικών λιτότητας και της ελαστικοποίησης της αγοράς εργασίας. Στη βάση ενός δυναμικού υποδείγματος System-GMM αποδεικνύεται ότι η παρατεταμένη ύφεση και τα ήδη υψηλά επίπεδα φτώχειας κατά τα προηγούμενα έτη επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και τα τρέχοντα επίπεδά της -history effect. Επίσης, μια σειρά μεταβλητών που άπτονται της οικονομικής μεγέθυνσης, της ανεργίας, των εισοδηματικών ανισοτήτων, των κοινωνικών δαπανών, της ανάπτυξης και του βαθμού αστικοποίησης, του εμπορίου και των ιδιαίτερων μορφών εμπορικών ανταλλαγών φαίνεται να ερμηνεύουν την εξέλιξη της φτώχειας και τις διαφορές των επιμέρους ποσοστών μεταξύ των χωρών της ΕΕ-28. Υπ’ αυτήν την έννοια τίθεται με τρόπο επιτακτικό η άρση των πολιτικών λιτότητας και η ενίσχυση των πολιτικών ανάπτυξης και απασχόλησης, με παράλληλη αύξηση των κοινωνικών δαπανών προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπιστούν τα σημαντικά προβλήματα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στον ευρωπαϊκό χώρο.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-07-2021

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Δοξάκη Ε., & Παντελάδης Ι. (2021). Η διαχρονική εξέλιξης της φτώχειας στις χώρες της ΕΕ-28: αναλυτική προσέγγιση με τη μεθοδολογία System-GMM. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (33), 137–159. ανακτήθηκε από https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1063