Η συγχρονική γονιμότητα στην Ελλάδα κατά τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα

Συγγραφείς

  • Κωνσταντίνος Ν. Ζαφείρης

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.866

Λέξεις-κλειδιά:

Δείκτης ολικής γονιμότητας, Bongaarts-Feeney, Kohler-Philipov, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της συγχρονικής γονιμότητας στην Ελλάδα κατά τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα, αφού πρώτα διορθωθεί ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διαχρονικές διαφοροποιήσεις στις τιμές θέσης (μέση ηλικία) και διασποράς των καμπυλών γονιμότητας και εν τέλει η επίδρασή τους στα επίπεδα των παρατηρούμενων δεικτών. Οι μεταβολές της γονιμότητας στην Ελλάδα σε σημαντικό χρονικό διάστημα την περίοδο αυτή λαμβάνουν χώρα σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης. Σε πρώτο χωρικό επίπεδο και επειδή ανάλογη κρίση διήλθαν η Πορτογαλία και η Ισπανία, οι συγχρονικοί δείκτες της Ελλάδας θα συγκριθούν με τους αντίστοιχους των χωρών αυτών. Σε δεύτερο χωρικό επίπεδο, η ανάλυση θα επεκταθεί στις ομάδες Περιφερειών (NUTS1) της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις αλλά και αναλογίες μεταξύ των χωρών και των περιοχών της Ελλάδας που μελετήθηκαν.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-02-2021

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Ζαφείρης Κ. Ν. (2021). Η συγχρονική γονιμότητα στην Ελλάδα κατά τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (32), 156–185. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.866

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα