Παρουσίαση της «Σύμβασης για το τοπίο» του Συμβουλίου της Ευρώπης

Συγγραφείς

  • Maguelonne Déjeant-Pons

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1885

Λέξεις-κλειδιά:

Τοπίο, Βραβείο Τοπίου, Χώρος, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Τοπίου, Πολιτική τοπίου

Περίληψη

Διάφορα διεθνή κείμενα, που υιοθετήθηκαν σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο, αναφέρθηκαν σταδιακά στο τοπίο εξετάζοντας ορισμένες πτυχές του. Ως πραγματικό μωσαϊκό των τεσσάρων διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης (φυσικής, πολιτιστικής, κοινωνικής, οικονομικής) και ως πυρήνας των ανθρώπινων προσδοκιών, το τοπίο δεν θα μπορούσε να μην ληφθεί υπόψη στο διεθνές δίκαιο.
Οι εργασίες που διεξάγονται υπέρ του συμβάλλουν σημαντικά στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν καθοριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη στο πλαίσιο της Ατζέντας 2023. Πρόκειται για τους στόχους: 2 «Καταπολέμηση της πείνας», 3 «Καλή υγεία και ευημερία», 4 «Πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση», 6 «Πρόσβαση σε πόσιμο νερό και αποχέτευση», 9
«Καινοτομία και υποδομές», 10 «Μείωση των ανισοτήτων», 11 «Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες», 12 «Υπεύθυνη κατανάλωση», 13 «Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής», 14 «Υδάτινη ζωή», 15 «Χερσαία ζωή», 16 «Δικαιοσύνη και ειρήνη», 17 «Συμπράξεις για παγκόσμιους στόχους».
Σε ευρωπαϊκό περιφερειακό πλαίσιο, η «Σύμβαση για το τοπίο» εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο στις 19 Ιουλίου 2000 και τέθηκε σε υπογραφή από τα κράτη στη Φλωρεντία στις 20 Οκτωβρίου 2000.
Η προστασία, η διαχείριση και ο σχεδιασμός του τοπίου συνεπάγονται «δικαιώματα και ευθύνες για όλους» (προοίμιο της Σύμβασης). Στόχος είναι η προώθηση της ποιότητας ενός κοινού περιβάλλοντος διαβίωσης στη βάση κοινών στόχων. Εναπόκειται στις κυβερνήσεις, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν τις αρχές της χρηστής
διακυβέρνησης, να λάβουν υπόψη τους το τοπίο στην πραγματική του αξία και να συμπεριλάβουν το θέμα του στις εθνικές και διεθνείς πολιτικές τους. Εναπόκειται στους επαγγελματίες που ασχολούνται με τον χώρο να προωθήσουν την ποιότητα και την ποικιλομορφία του. Εναπόκειται σε όλους να σέβονται το τοπίο και να το φροντίζουν τόσο από αισθητική πλευρά, όσο και
ουσιαστικά, για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Δημοσιευμένα

01-06-2023

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Déjeant-Pons, M. (2023). Παρουσίαση της «Σύμβασης για το τοπίο» του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (37), 6–29. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1885

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα