Γεωγραφικές οντολογίες και διαλειτουργικότητα

Συγγραφείς

  • Μαρίνος Κάβουρας

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2002.63

Λέξεις-κλειδιά:

Οντολογίες, Κατηγοριοποιήσεις, Διαλειτουργικότητα, Σηµασιολογία, Ολοκλήρωση βάσεων δεδοµένων, NLP

Περίληψη

Για την επίτευξη διαλειτουργικότητας µεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών βάσεων δεδοµένων, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη κατάλληλων µεθόδων για τον ορισµό και την αναπαράσταση της γεωγραφικής γνώσης. Το πρόβληµα της ανταλλαγής γεωγραφικών δεδοµένων περιπλέκεται από την πληθώρα των χρησιµοποιούµενων προτύπων τα οποία χρησιµοποιούν διαφορετικές τέτοιες αναπαραστάσεις. Η ανάγκη ενοποίησης ετερογενών προτύπων γεωγραφικών δεδοµένων που παρουσιάζουν όχι απλά συντακτικές αλλά κυρίως σχηµατικές και σηµασιολογικές διαφορές, οδήγησαν την Επιστήµη της Γεωπληροφορικής στην ερευνητική κατεύθυνση των οντολογιών. Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο την ενοποίηση διαφορετικών γεωγραφικών κατηγοριοποιήσεων στο πλαίσιο µιας οντολογίας γενικού επιπέδου (top-level). Γι' αυτό το σκοπό, αρχικά αναλύεται η σχέση των οντολογιών µε τη διαλειτουργικότητα. Στη συνέχεια εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γεωγραφικών κατηγοριών, καθώς και τα αίτια της µεταξύ τους διαφοροποίησης και προτείνονται εργαλεία για την τυποποίηση και την αναπαράστασή τους σε µια ενοποιηµένη οντολογία. Η µεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί χωρίζεται σε δύο βασικές διαδικασίες: τη Σηµασιολογική Παραγοντοποίηση και τη Ανάλυση Τυποποιηµένων Εννοιών. Για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή τους όµως, προτείνεται µια συµπληρωµατική διαδικασία για τη εξαγωγή σηµασιολογικής πληροφορίας από ορισµούς κατηγοριοποιήσεων.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2002

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Κάβουρας Μ. (2002). Γεωγραφικές οντολογίες και διαλειτουργικότητα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (1), 92–115. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2002.63

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα