Από το αγροτικό τοπίο στο τοπίο της υπαίθρου: η γεωγραφία και οι προσλήψεις των υοπίων της ρλληνικής υπαίθρου

Συγγραφείς

  • Κίζος, Θανάσης

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.332

Λέξεις-κλειδιά:

Αγροτικό τοπίο, Τοπίο της υπαίθρου, Ελλάδα, Κάλυψη γης, Ανάγλυφο, Τυπολογία τοπίων

Περίληψη

Η ύπαιθρος έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία στο διαχωρισμό μεταξύ “αγροτικού” και “αστικού” χώρου, εξαιτίας και της μεγάλης συμβολικής δύναμής της ως μια «δεξαμενή», από όπου μπορεί κανείς να αντλήσει ιδέες, αξίες και νοήματα. Το τοπίο της υπαίθρου ταυτίζεται μέχρι σήμερα με το αγροτικό τοπίο στην Ελλάδα, ακολουθώντας την ταύτιση του αγροτικού χώρου με την ύπαιθρο σε επίπεδο ορισμών και πολιτικών. Στην εργασία αυτή επιχειρείται η περιγραφή του τοπίου της Ελλάδας σήμερα, αλλά και των προσλήψεων αυτών των τοπίων από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Παρουσιάζονται δύο εναλλακτικές μέθοδοι διάκρισης με βάση φυσικο-γεωγραφικά και ανθρωπογεωγραφικά χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα υπερβαίνουν δυαδικούς ορισμούς υπαίθρου – πόλης και προσφέρουν μια καλύτερη βάση για την κατανόηση των μετασχηματισμών της υπαίθρου και των κοινωνιών της, αλλά και για το σχεδιασμό χωρικών πολιτικών.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2014

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Κίζος, Θανάσης. (2014). Από το αγροτικό τοπίο στο τοπίο της υπαίθρου: η γεωγραφία και οι προσλήψεις των υοπίων της ρλληνικής υπαίθρου. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (19), 6–23. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.332

Most read articles by the same author(s)