Μοντελοποιώντας τη δυναμική των εθνικών συστημάτων καινοτομίας

Συγγραφείς

  • Απόστολος Βέτσικας
  • Γεώργιος Σταμπουλής

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2021.673

Λέξεις-κλειδιά:

Εθνικά Συστήματα Καινοτομίας (ΕΣΚ), Μοντέλο «Ν-Ελίκων καινοτομίας», Συστημική Δυναμική (ΣΔ), Ετερογένεια Δρώντων, Αναδυόμενη Συμπεριφορά

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία αντιλαμβανόμαστε τα εθνικά συστήματα καινοτομίας (ΕΣΚ) ως αποτελούμενα από πέντε αλληλεπιδρούσες έλικες: Κυβέρνηση, Ακαδημία, Βιομηχανία, Κοινωνία και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αυτοί οι ετερογενείς δρώντες αναπτύσσουν τη συμπεριφορά τους, που αφορά στη δέσμευση-κατανομή πόρων, στο πλαίσιο αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των ενεργειών τους. Αναπτύσσουμε ένα μοντέλο Συστημικής Δυναμικής (System Dynamics) που υπερβαίνει τη στατικότητα των πινάκων επιδόσεων καινοτομίας (innovation scoreboards) και τα γραμμικά μοντέλα καινοτομίας (τεχνολογικής ώθησης ή έλξης ζήτησης). Το μοντέλο δείχνει πώς οι αλλαγές σε μεμονωμένες παραμέτρους - σε μία έλικα - μπορεί να επιφέρουν μη-γραμμικές επιδράσεις σε όλο το σύστημα. Χρησιμοποιούμε διάγραμμα αιτιότητας για να απεικονίσουμε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφόρων στοιχείων των ΕΣΚ και διάγραμμα συσσώρευσης-ροής για να διερευνήσουμε την αναδυόμενη συμπεριφορά τους. Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε τις προεξοχές (πιο αποτελεσματικά στοιχεία) και τις ανάστροφες προεξοχές (στοιχεία που υστερούν από άποψη αποτελεσματικότητας) που προκύπτουν μέσω της εξέλιξης των ΕΣΚ, όσον αφορά την απόδοση. Στη συνέχεια μπορούν να προσδιοριστούν σημεία μόχλευσης, όπου η παρέμβαση ή η αλλαγή θα πρέπει να επιφέρουν τη μέγιστη επίδραση στην απόδοση του συστήματος.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2022-02-10

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Απόστολος Βέτσικας, & Γεώργιος Σταμπουλής. (2022). Μοντελοποιώντας τη δυναμική των εθνικών συστημάτων καινοτομίας . Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 19(74), 51–80. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2021.673