Βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Εφαρμογή και αξιολόγηση ενός προγράμματος στρατηγικών ανάγνωσης.

Συγγραφείς

  • Elmar Souvignier
  • Φαίη Αντωνίου
  • Andreas Gold

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2008.22

Λέξεις-κλειδιά:

αναγνωστική κατανόηση, στρατηγικές ανάγνωσης, διδασκαλία στρατηγικών, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Περίληψη

Η αναγνωστική κατανόηση σχετίζεται με διαφορετικού τύπου με­ταβλητές όπως η ταχύτητα αποκωδικοποίησης, η λεξιλογική γνώση καί η αναγνωστική αυτο-αποτελεσματίκότητα. Παρόλα αυτά, πρό­σφατα ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας επισημαίνουν ότί η κα- τάκτηση καί η χρήση στρατηγικών ανάγνωσης καί αυτορρύθμίσης ενισχύουν την αναγνωστίκή ίκανότητα των μαθητών με είδίκές εκπαί- δευτίκές ανάγκες. Γ\α τη μελέτη αυτή, ένα πρόγραμμα παρέμβασης 29 ωρίαίων μαθημάτων, το οποίο σχεδίάστηκε βάσεί των παραπάνω ευρημάτων, εφαρμόστηκε σε 147 - από το δείγμα 268 παίδίών- μα­θητές με είδίκές εκπαίδευτίκές ανάγκες. Η αναγνωστίκή κατανόηση, η γνώση αναγνωστίκών στρατηγίκών καί η αναγνωστίκή αυτο-αποτελεσματίκότητα όλων των μαθητών εξετάστηκαν πρίν καί μετά από την εφαρμογή του προγράμματος. Η δίαφορά στην επίδοση των μα­θητών της πείραματίκής ομάδας μεταξύ των αξίολογήσεων ήταν στατίστίκώς ψηλότερη σε σύγκρίση με την επίδοση της ομάδας ελέγχου μετά από το πρόγραμμα, ενώ η ανάλυση των δίαφορίκών επίδόσεων δείχνεί ότί οί μαθητές με δίαφορετίκές βασίκές μαθησίακές δεξίότητες επωφελούνταί εξίσου από το πρόγραμμα στρατηγί­κών ανάγνωσης.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2008-08-01

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Souvignier, E., Αντωνίου Φ., & Gold, A. (2008). Βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Εφαρμογή και αξιολόγηση ενός προγράμματος στρατηγικών ανάγνωσης. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 13(52). https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2008.22

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα