Έκφραση, αντίληψη και κατανόηση συναισθημάτων στον αυτισμό: Ψυχολογικά και νευροβιολογικά ευρήματα

Συγγραφείς

  • Πλούσια Μισαηλίδη
  • Δέσποινα Παπούδη

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2009.28

Λέξεις-κλειδιά:

Αμυγδαλοειδής πυρήνας, Αυτισμός, Συναισθηματική ανάπτυξη

Περίληψη

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να κάνει μια επισκόπηση ερευνών που μελέτησαν τη συναισθηματική ανάπτυξη στον αυτισμό. Η εργασία διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Αρχικά, παρουσιάζονται έρευνες που έδειξαν ότι τα αυτιστικά παιδιά δυσκολεύονται να εκ- φράσουν τα συναισθήματά τους και να αντιληφθούν τα συναισθήμα­τα που εκφράζουν στο πρόσωπό τους οι άλλοι. Κατόπιν, συζητού- νται μελέτες που έδειξαν ότι τα αυτιστικά παιδιά δυσκολεύονται, σε σχέση με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα, στην έκφραση και στην κατα­νόηση «σύνθετων» συναισθημάτων (όπως η ντροπή, η ενοχή, η αμη­χανία κ.ά.). Τέλος, παρουσιάζονται τα ευρήματα ερευνών που συν­δέουν τη συναισθηματική διαταραχή στον αυτισμό με δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες του αμυγδαλοειδούς πυρήνα.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2009-11-01

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Μισαηλίδη Π., & Δέσποινα Παπούδη. (2009). Έκφραση, αντίληψη και κατανόηση συναισθημάτων στον αυτισμό: Ψυχολογικά και νευροβιολογικά ευρήματα. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 14(54). https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2009.28

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα