Παλιννόστηση και παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής περιθωριοποίησης: Όψεις του προβλήματος και προτάσεις πολιτικής

Συγγραφείς

  • Γεώργιος Ε. Χάλκος
  • Δημήτριος Σ. Σαλαμούρης

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων παλιννοστούντων
από την πρώην ΕΣΣΔ και το βαθμό που αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν παράγοντες επηρεασμού της οικονομικοκοινωνι
κής τους ένταξης στην ελληνική αγορά εργασίας. Σε δείγμα 6.994 παλιννοστούντων τα δημογραφικά χαρακτηριστικά δεί
χνουν έναν υγιή δημογραφικά πληθυσμό (πυραμίδα ηλικιών), με ικανοποιητικό επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας και εκπαίδευ
σης. Το επίπεδο ανεργίας σε όλες τις ομάδες ηλικιών και για τα δύο φύλα είναι υψηλότερο από το μέσο επίπεδο ανεργίας
στην Ελλάδα. Οι πιο σημαντικοί λόγοι που συντελούν στην αυξημένη ανεργία προκύπτει ότι είναι η ανεπαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας και η δυσκολία προσαρμογής στην πραγματικότητα της ελεύθερης αγοράς στην Ελλάδα. Γενικά, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν έντονα σημάδια κοινωνικού αποκλεισμού.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2024-02-02

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Χάλκος Γ. Ε., & Σαλαμούρης Δ. Σ. (2024). Παλιννόστηση και παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής περιθωριοποίησης: Όψεις του προβλήματος και προτάσεις πολιτικής. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 10(36). ανακτήθηκε από https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/2015

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα