Υποβολές

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε για να κάνετε μία υποβολή.

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής

Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • Η υποβολή δεν έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν, ούτε έχει υποβληθεί σε άλλο περιοδικό για εξέταση (ή έχει δοθεί μια εξήγηση στα Σχόλια προς τον επιμελητή).
 • Το αρχείο υποβολής είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου OpenOffice, Microsoft Word, RTF, ή WordPerfect.
 • Έχουν παρασχεθεί διευθύνσεις URL για τις αναφορές, όπου είναι διαθέσιμες.
 • Το κείμενο έχει μονό διάκενο, χρησιμοποιεί γραμματοσειρά μεγέθους 12, χρησιμοποιεί όπου απαιτείται κείμενο σε πλάγια γραφή και όχι με υπογράμμιση (εκτός από τις διευθύνσεις URL) και όλες οι εικόνες, τα σχήματα και οι πίνακες τοποθετούνται εντός του κειμένου σε κατάλληλα σημεία, και όχι στο τέλος αυτού.
 • Το κείμενο τηρεί τις στυλιστικές και βιβλιογραφικές απαιτήσεις που ορίζονται στις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Τα άρθρα που αποστέλλονται προς κρίση και δημοσίευση θα πρέπει να έχουν την παρακάτω μορφή:

 1. Μορφή κειμένου: Word Document. Το κείμενο του άρθρου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15 σελίδες (χωρίς τη βιβλιογραφία)
 2. Γραμματοσειρά: Times New Roman12
 3. Διάστιχο: μονό
 4. Περιθώρια σελίδας: αριστερά-δεξιά 3cm, επάνω-κάτω 4cm
 5. Αριθμός λέξεων: έως 5.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένης και της βιβλιογραφίας)
 6. Στην πρώτη σελίδα του άρθρου θα πρέπει να αναφέρονται κατά σειρά:

τίτλος του άρθρου, στοιχισμένος στο κέντρο, γραμμένος με 14 έντονα (bold) μικρά γράμματα. 

-Κενό 2 σειρών

- Τα στοιχεία του αρθρογράφου (επώνυμο και όνομα, επαγγελματική ιδιότητα και φορέας εργασίας, mail). Όλα τα στοιχεία είναι γραμμένα με 12 και στοιχισμένα στο κέντρο. Το ονοματεπώνυμο με bold

-Κενό 2 σειρών

Η ΔΟΜΗ που θα πρέπει να έχουν τα προς υποβολή επιστημονικά άρθρα, θα πρέπει να είναι η ακόλουθη:

-Περίληψη

-Εισαγωγή

-Το βασικό κείμενο του άρθρου, στο οποίο θα αναπτύσσεται σε κεφάλαια (πρόλημα, μεθοδολογία, αποτελέσματα έρευνας κ.λπ.). 

-Συμπεράσματα

-Βιβλιογραφία (Χωρισμένη σε: Ελληνόγλωσση-Μεταφρασμένη -Ξενόγλωσση)

Σημειώσεις:

 1. Αν το άρθρο είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, γράφεται ο τίτλος, τα προσωπικά στοιχεία, η περίληψη και οι λέξεις κλειδιά στα ελληνικά.  Από κάτω γράφονται η περίληψη (Abstract) και οι λέξεις κλειδιά (Keywords) και στα αγγλικά. Το υπόλοιπο κείμενο του άρθρου γράφεται στα ελληνικά. 
 2. Αν το άρθρο είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα, γράφεται ο τίτλος, τα προσωπικά στοιχεία, η περίληψη και οι λέξεις κλειδιά στα αγγλικά. Κάτω από την αγγλική περίληψη και κλειδιά, γράφεται η ίδια περίληψη και οι λέξεις κλειδιά στα ελληνικά. Το υπόλοιπο κείμενο γράφεται στα αγγλικά. 
 3. Η λέξη Περίληψη/Abstract γράφεται στο κέντρο, με κάθετα γράμματα και από κάτω γράφεται το κείμενο της περίληψης σε μία παράγραφο χωρίς εσοχή στην πρώτη σειρά. Δεν υπάρχει κενό ανάμεσα στον τίτλο και στο κείμενο της περίληψης. 
 4. Κάτω από την περίληψη, αφήνετε μία σειρά κενή, γράφετε τη φράση Λέξεις-κλειδιά με πλάγια γράμμaτα, άνω και κάτω τελεία και στη συνέχεια έως πέντε λέξεις με κάθετα και όχι πλάγια γράμματα (italics) γράφονται οι λέξεις-κλειδιά. π.χ. Λέξεις-κλειδιά ή Keywords: δημιουργική γραφή, Τ.Π.Ε., μυθιστόρημα. 
 5. Οι τίτλοι των ενοτήτων στο σώμα του άρθρου θα πρέπει να είναι γραμμένοι με κάθετα γράμματα, στο κέντρο, με γραμματοσειρά 12 (bold).
 6. Οι τίτλοι των υποενοτήτων γράφονται στο κέντρο με πλάγια γράμματα.
 7. Το υπόλοιπο κείμενο θα πρέπει να είναι στοιχισμένο δεξιά και αριστερά (παράλληλη στοίχιση).
 8. Στην πρώτη παράγραφο κάθε ενότητας δεν υπάρχει εσοχή. Οι υπόλοιπες παράγραφοι της ενότητας θα πρέπει να έχουν εσοχή 1,5 cm
 9. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραθέματα, πρέπει να γράφονται με γραμματοσειρά 11 και με πλάγια γράμματα. Τα παραθέματα που περιλαμβάνουν προτάσεις γράφονται εντός εισαγωγικών «...» για ελληνικό κείμενο και "..." για αγγλικό. 
 10. Οι τίτλοι βιβλίων που αναφέρονται μέσα στο κείμενο γράφονται με πλάγια γράμματα χωρίς εισαγωγικά, π.χ. Τα Χελιδόνια (1920) 
 11. Οι επιστημονικοί (π.χ. "πολυ-αφηγήματα" ή μεταφορικοί όροι (π.χ. "γέννηση" του φαινομένου) περικλείονται μέσα σε "...".
 12. Οι εικόνες (προτείνουμε σε μορφή JPEG ή GIF) μπαίνουν αριθμημένες στο κέντρο της σελίδας και από κάτω γράφονται οι λεζάντες. Όλες οι εικόνες πρέπει να έχουν περίπου το ίδιο μεγέθος. Ο αριθμός της εικόνας πρέπει να αντιστοιχεί σε αριθμό που αναγράφεται παραπάνω στο κείμενο, π.χ. (Εικόνα 13) και από κάτω ακολουθεί η 13η εικόνα και η συνοδευτική λεζάντα. Η εικόνα θα πρέπει να απέχει από το κείμενο ένα διάκενο.
 13. Οι πίνακες μπαίνουν αριθμημένοι στο κέντρο της σελίδας και από κάτω γράφονται οι αντίστοιχοι τίτλοι. Όλοι οι πίνακες πρέπει να έχουν περίπου το ίδιο μεγέθος. Ο αριθμός του πίνακα πρέπει να αντιστοιχεί σε αριθμό που αναγράφεται παραπάνω στο κείμενο, π.χ. (Πίνακας 1) και από κάτω ακολουθεί Πίνακας 1 και ο συνοδευτικός τίτλος. Ο πίνακας θα πρέπει να απέχει από το κείμενο ένα διάκενο.

Αναφορές, υποσημειώσεις, βιβλιογραφία

Το περιοδικό χρησιμοποιεί το αμερικανικό σύστημα αναφορών APA: μέσα στο κείμενο σε παρένθεση και τελική Βιβλιογραφία.

Αν όμως υπάρχουν και υποσημειώσεις (συμπληρωματικές, επεξηγηματικές), αυτές θα ακολουθούν αύξοντα αριθμό και θα παρατίθενται στο κάτω μέρος της σελίδας.

Αναφορές:
(Bourdieu, 1963), για αναφορές με συγκεκριμένη σελίδα/σελίδες: (Bourdieu, 1963, σσ. 32-33), για πολλούς συγγραφείς ενός βιβλίου/άρθρου: (Bourdieu & Passeron, 1964), για αναφορές σε πολλά έργα: (Montandon 2003 ̇ Brunel 2000), (Μontandon 2003, σ. 17 ̇ Brunel 2000, σσ. 29-30).

* Χωρίστε τις παραπομπές με ερωτηματικό (;) όταν πρόκειται για ξενόγλωσσο άρθρο ή με άνω τελεία ( ̇ ) αν πρόκειται για ελληνικό. (Η άνω τελεία μπαίνει από Εισαγωγή>Σύμβολα>Σύμβολο  ̇ )

* σ. (σελίδα, π.χ. (Αναγνωστόπουλος, 2020, σ. 49). σσ. (σελίδες, π.χ. σσ. 30-34, 102): για άρθρο γραμμένο στα ελληνικά / p. (page, p. 78), pp. (pages, pp. 30-34, 102): για άρθρο γραμμένο στα αγγλικά.

Βιβλιογραφία:

-Βιβλία:

Καρακίτσιος, Α. (2002). Σύγχρονη παιδική ποίηση. Αθήνα: Σύγχρονοι Ορίζοντες.

Appleyard, J. A. (1994). Becoming a reader: The experience of fiction from childhood to adulthood. New York: Cambridge University Press.

-Βιβλία μεταφρασμένα:

Nodelman, P. (2009). Λέξεις για τις εικόνεςΗ αφηγηματική τέχνη του εικονογραφημένου βιβλίου (Π. Πανάου, Μτφρ., Τ. Τσιλιμένη, Επιμ.). Αθήνα: Πατάκης.

-Κεφάλαια σε βιβλία:

Μερακλής, Μ. (1995). Η κοινωνία του παραμυθιού. Στο Β. Δ. Αναγνωστόπουλος & Κ. Λιάπης, (Επιμ.), Λαϊκό παραμύθι και παραμυθάδες στην Ελλάδα. Αθήνα: Καστανιώτης.

Rosenblatt, L. M. (1993). The literary transaction: Evocation and response. In K. E. Holland, R. A. Hungerford, & S. B. Ernst (Eds.), Journeying: Children responding to literature (pp. 6-23). Portsmouth, NH: Heinemann.

-Άρθρα σε έντυπα περιοδικά:

Tsilimeni, T., & Panaou, P. (2011). Poetry for young people in Greece: Themes, forms, types and trends. Bookbird, 2(49), 17‐24.

Turner, J. C. (1995). The influence of classroom contexts on young children’s motivation for literacy. Reading Research Quarterly, 30, 410–441.

-Άρθρα σε ηλεκτρονικά περιοδικά:

Γκίβαλου-Κατσίκη, Α.(2015). Βιωμένη πραγματικότητα, μαρτυρία και ιστορία στο νεότερο παιδικό και εφηβικό λογοτεχνικό βιβλίο. Κείμενα, 21. Ανακτήθηκε 9 Νοεμβρίου 2015, από http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=338:21-gkivalou&catid=65:-21&Itemid=101

-Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων:

Θεοδώρου, Ρ. (2007). Βιωσιμότητα των επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης. Στο Α.

Κατσιρίκου (Επιμ.), Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαμόρφωση της σημερινής & της

μελλοντικής βιβλιοθήκης: 16ο Πανελλήνιο συνέδριο ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, 1-3 Οκτωβρίου

2007: Πρακτικά (σσ. 281-292). Αθήνα: Σταμούλης.

Σημειώσεις:

1. Η λέξη Βιβλιογραφία γράφεται στο κέντρο (κάθετα γράμματα) και χωρίζεται σε Ελληνόγλωσση, Μεταφρασμένη, Ξενόγλωσση. 

2. Οι λέξεις Ελληνόγλωσση, Μεταφρασμένη, Ξενόγλωσση γράφονται αριστερά (κάθετα γράμματα) και όχι στο κέντρο. Χωρίζονται μεταξύ τους με 1 διάκενο. 

3. Η κάτω εσοχή στη 2ησειρά της βιβλιογραφικής αναφοράς, 1cm. 

4. Δε γίνεται δεκτή βιβλιογραφία με τη μορφή: http://www.biblionet.gr/ author/ 11811/%CE%96%CE%AD%CE%B7 ,_%CE%86%CE%BB%CE%BA%CE%B7,_1923-2020 (copy paste). Αντί αυτής αντιγράφετε αυτό που διαβάζετε στην αναζήτηση, π.χ.: https://biblionet.gr/προσωπο/?personid=11811 

5.Περισσότερες διευκρινίσεις για το βιβλιογραφικό σύστημα ΑΡΑ μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμοhttp://www.apastyle.org/

ή (στα ελληνικά): (Αναλυτική 6η έκδοση) https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/APA_Guide.pdf

και (σύντομη 7η έκδοση) https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/%CE%91PA%207%20Guide%20-revised.pdf 

6.Το συνολικό μέγεθος του αρχείου που περιέχει το άρθρο δε θα πρέπει να ξεπερνά το 1 ΜΒ.

Τα άρθρα μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο: keimena@uth.gr 

 

ΑΡΘΡΑ

Section default policy

Βιβλιοκριτικές

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ

 Το ηλεκτρονικό περιοδικό «ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας» δέχεται βιβλιοκριτές για θεωρητικά, παιδικά/εφηβικά βιβλία (λογοτεχνικά και βιβλία γνώσεων) που αφορούν την πρόσφατη κυκλοφορία βιβλίων.

Το κείμενο της βιβλιοκριτικής πρέπει να είναι γραμμένο με τις παρακάτω προδιαγραφές:

 1. Μορφή κειμένου: Word Document
 2. Περιθώρια σελίδας: αριστερά-δεξιά 3cm, επάνω-κάτω 4cm
 3. Γραμματοσειρά:Times New Roman, 12
 4. Διάστιχο:1,0 (μονό)
 5. Αριθμός λέξεων: έως 800 λέξεις
 6. Εφόσον υπάρχουν βιβλιογραφικές πηγέςστο κείμενο, τότε ακολουθείται

        το σύστημα ΑΡΑ

Τα κείμενα των βιβλιοκριτικών δεν υπόκεινται σε κρίση και εκφράζουν αποκλειστικά τη γνώμη, όσων τα υπογράφουν.

Οι βιβλιοκριτικές αποστέλλονται με θέμα «Βιβλιοκριτική» στο email του περιοδικού: keimena@uth.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις email που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθενται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.