Υποβολές

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε για να κάνετε μία υποβολή.

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής

Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • Η υποβολή δεν έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν, ούτε έχει υποβληθεί σε άλλο περιοδικό για εξέταση (ή έχει δοθεί μια εξήγηση στα Σχόλια προς τον επιμελητή).
 • Το αρχείο υποβολής είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου OpenOffice, Microsoft Word, RTF, ή WordPerfect.
 • Έχουν παρασχεθεί διευθύνσεις URL για τις αναφορές, όπου είναι διαθέσιμες.
 • Το κείμενο έχει μονό διάκενο, χρησιμοποιεί γραμματοσειρά μεγέθους 12, χρησιμοποιεί όπου απαιτείται κείμενο σε πλάγια γραφή και όχι με υπογράμμιση (εκτός από τις διευθύνσεις URL) και όλες οι εικόνες, τα σχήματα και οι πίνακες τοποθετούνται εντός του κειμένου σε κατάλληλα σημεία, και όχι στο τέλος αυτού.
 • Το κείμενο τηρεί τις στυλιστικές και βιβλιογραφικές απαιτήσεις που ορίζονται στις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Τα άρθρα που αποστέλλονται προς κρίση και δημοσίευση θα πρέπει να έχουν την παρακάτω μορφή:

 1. Μορφή κειμένου: Word Document. Το άρθρο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15 σελίδες
 2. Γραμματοσειρά: Times New Roman12
 3. Διάστιχο: μονό
 4. Διαστάσεις σελίδας: αριστερά-δεξιά 3cm, επάνω-κάτω 4cm
 5. Στην πρώτη σελίδα του άρθρου θα πρέπει να αναφέρονται κατά σειρά:

τίτλος του άρθρου, στοιχισμένος στο κέντρο, γραμμένος με 14 έντονα (bold)

-Κενό 2 σειρών

- Τα στοιχεία του αρθρογράφου (ονοματεπώνυμο, επαγγελματική ιδιότητα, φορέας εργασίας, mail).

-Κενό 2 σειρών

Η ΔΟΜΗ που θα πρέπει να έχουν τα προς υποβολή επιστημονικά άρθρα, θα πρέπει να είναι η ακόλουθη:

-Περίληψη

-Εισαγωγή

-Το βασικό κείμενο του άρθρου, στο οποίο θα αναπτύσσεται το θέμα, η μεθοδολογία κ.λπ.

-Επίλογος

-Βιβλιογραφία (ελληνόγλωσση-ξενόγλωσση)

Σημειώσεις:

 1. Αν το άρθρο είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, γράφεται ο τίτλος, τα προσωπικά, στοιχεία, η περίληψη και οι λέξεις κλειδιά στα ελληνικά και από κάτω γράφονται τα ίδια στοιχεία στα αγγλικά. Το υπόλοιπο κείμενο γράφεται στα ελληνικά. 
 2. Αν το άρθρο είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα, γράφεται ο τίτλος, τα προσωπικά, στοιχεία, η περίληψη και οι λέξεις κλειδιά στα αγγλικά και από κάτω γράφονται τα ίδια στοιχεία στα ελληνικά. Το υπόλοιπο κείμενο γράφεται στα αγγλικά. 
 3. Οι τίτλοι στο σώμα του άρθρου θα πρέπει να είναι γραμμένοι στο κέντρο με γραμματοσειρά 12 (bold). Το υπόλοιπο κείμενο θα πρέπει να είναι στοιχισμένο δεξιά και αριστερά. Οι παράγραφοι στο κείμενο θα πρέπει να έχουν εσοχή 1,5 cm. Εφόσον υπάρχουν τίτλοι για ενότητες, θα πρέπει να έχουν στοίχιση στο κέντρο με γραμματοσειρά 12, bold.
 4. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραθέματα: γραμματοσειρά 11, πλάγια, από πάνω και από κάτω κενό 1 στίχος. Εισαγωγικά: « » για παραθέσεις, ' ' για όρους και για μικρά αποσπάσματα μέσα στο κείμενο κ.λπ.

Αναφορές, υποσημειώσεις, βιβλιογραφία

Το περιοδικό χρησιμοποιεί το αμερικανικό σύστημα αναφορών APA: μέσα στο κείμενο σε παρένθεση και τελική Βιβλιογραφία.

Αν όμως υπάρχουν και υποσημειώσεις (συμπληρωματικές, επεξηγηματικές), αυτές θα ακολουθούν αύξοντα αριθμό και θα παρατίθενται στο κάτω μέρος της σελίδας.

Αναφορές:
(Bourdieu, 1963), για αναφορές με συγκεκριμένη σελίδα/σελίδες: (Bourdieu, 1963, σ. 32-33), για πολλούς συγγραφείς ενός βιβλίου/άρθρου: (Bourdieu & Passeron, 1964), για αναφορές σε πολλά έργα: (Montandon 2003. Brunel 2000), (Μontandon 2003, σ. 17. Brunel 2000, σ. 29-30).


Βιβλιογραφία
:

-Βιβλία:

Καρακίτσιος, Α. (2002). Σύγχρονη παιδική ποίηση. Αθήνα: Σύγχρονοι Ορίζοντες.

Appleyard, J. A. (1994). Becoming a reader: The experience of fiction from childhood to adulthood. New York: Cambridge University Press.

-Βιβλία μεταφρασμένα:

Nodelman, P. (2009). Λέξεις για τις εικόνεςΗ αφηγηματική τέχνη του εικονογραφημένου βιβλίου (Π. Πανάου, Μτφρ., Τ. Τσιλιμένη, Επιμ.). Αθήνα: Πατάκης.

-Κεφάλαια σε βιβλία:

Μερακλής, Μ. (1995). Η κοινωνία του παραμυθιού. Στο Β. Δ. Αναγνωστόπουλος & Κ. Λιάπης, (Επιμ.), Λαϊκό παραμύθι και παραμυθάδες στην Ελλάδα. Αθήνα: Καστανιώτης.

Rosenblatt, L. M. (1993). The literary transaction: Evocation and response. In K. E. Holland, R. A. Hungerford, & S. B. Ernst (Eds.), Journeying: Children responding to literature (pp. 6-23). Portsmouth, NH: Heinemann.

-Άρθρα σε έντυπα περιοδικά:

Tsilimeni, T., & Panaou, P. (2011). Poetry for young people in Greece: Themes, forms, types and trends. Bookbird, 2(49), 17‐24.

Turner, J. C. (1995). The influence of classroom contexts on young children’s motivation for literacy. Reading Research Quarterly, 30, 410–441.

-Άρθρα σε ηλεκτρονικά περιοδικά:

Γκίβαλου-Κατσίκη, Α.(2015). Βιωμένη πραγματικότητα, μαρτυρία και ιστορία στο νεότερο παιδικό και εφηβικό λογοτεχνικό βιβλίο. Κείμενα, 21. Ανακτήθηκε 9 Νοεμβρίου 2015, από http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=338:21-gkivalou&catid=65:-21&Itemid=101

-Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων:

Θεοδώρου, Ρ. (2007). Βιωσιμότητα των επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης. Στο Α.

Κατσιρίκου (επιμ.), Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαμόρφωση της σημερινής & της

μελλοντικής βιβλιοθήκης: 16ο Πανελλήνιο συνέδριο ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, 1-3 Οκτωβρίου

2007: Πρακτικά (σ. 281-292). Αθήνα: Σταμούλης.

Σημειώσεις:

1.Η κάτω εσοχή στη 2ησειρά της βιβλιογραφικής αναφοράς, 1cm

2.Περισσότερες διευκρινίσεις για το βιβλιογραφικό σύστημα ΑΡΑ μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμοhttp://www.apastyle.org/

ή (στα ελληνικά): https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/APA_Guide.pdf

3.Στην περίπτωση που το κείμενο συνοδεύεται από εικόνες παρακαλούμε να
καταλαμβάνουν το ελάχιστο δυνατό μέγεθος (προτείνουμε σε μορφή JPEG ή GIF).

4.Το συνολικό μέγεθος του αρχείου που περιέχει το άρθρο δε θα πρέπει να ξεπερνά το 1 ΜΒ.
Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο, το άρθρο μπορεί να χωρίζεται σε αντίστοιχο αριθμό αρχείων.

Τα άρθρα μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο: keimena@uth.gr 

 

ΑΡΘΡΑ

Section default policy

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις email που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθενται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.