Σχετικά

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της Πλατφόρμας Διαχείρισης & Δημοσίευσης Ηλεκτρονικών Περιοδικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έγινε από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Ιδρύματος, κατά την περίοδο 2013-2015, στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου «3 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προς την ακαδημαϊκή κοινότητα» της ενταγμένης στο ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ 2007-2013) Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» και κωδικό ΟΠΣ 304179, η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας έγινε με παραμετροποίηση του ελεύθερου και ανοικτού κώδικα λογισμικού Open Journal Systems (OJS). Η ΒΚΠ του ΠΘ στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης έχει προχωρήσει στην αναβάθμιση του λογισμικού της πλατφόρμας στην έκδοση OJS 3.3.0-11 (Production Release August 30, 2022).

Η ΒΚΠ του ΠΘ λειτουργεί και υποστηρίζει τεχνικά την πλατφόρμα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής έκδοσης (digital publishing) που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Τμήματα και τα μέλη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος, ώστε: α) να εκδώσουν νέα επιστημονικά περιοδικά σε ηλεκτρονική μορφή, ή β) να μεταφέρουν επιστημονικά περιοδικά που ήδη εκδίδουν σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή σε ένα πλήρες και ανοικτής πρόσβασης διαδραστικό σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Η τρέχουσα εγκατάσταση της πλατφόρμας παρέχει τα εξής:

  • αυτόματη αποδελτίωση των δημοσιευμένων άρθρων στο Google Scholar και σε διεθνείς βάσεις δεδομένων πηγών ανοικτής πρόσβασης,
  • απόδοση μοναδικού ψηφιακού αναγνωριστικού (DOI) σε κάθε άρθρο,
  • εμφάνιση στατιστικών downloads των άρθρων,
  • ενσωματωμένο εργαλείο δημιουργίας αναφοράς (citation) του άρθρου (κατά APA, Harvard κλπ.) και
  • δυνατότητα διασύνδεσης των συγγραφέων με τον προσωπικό τους λογαριασμό ερευνητή στον οργανισμό ORCID.

Η πλατφόρμα και οι δικτυακοί τόποι των περιοδικών είναι πιστοποιημένα προσβάσιμοι σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία (βλ. Δήλωση Προσβασιμότητας)

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ και ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΚΠ)

Τα μέλη της ομάδας έκδοσης κάθε περιοδικού έχουν την ευθύνη για:

α) το περιεχόμενο των τευχών σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του περιοδικού,

β) τη λειτουργία και την αισθητική εμφάνιση του δικτυακού τόπου του περιοδικού,

γ) τη διαχείριση και παραμετροποίηση όλων των διαδικασιών έκδοσης και διάθεσης του περιοδικού (συγκρότησης επιστημονικής επιτροπής, κατάθεση υπό δημοσίευση άρθρων, διαδικασία κρίσης, αυτόματη ειδοποίηση κριτών και συγγραφέων για διορθώσεις, αποδοχή ή απόρριψη των άρθρων κλπ.),

δ) τη δημιουργία και τη δημοσίευση του ηλεκτρονικού τεύχους (συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης των DOIs των άρθρων) και 

ε) τη δημιουργία προσωποποιημένων υπηρεσιών για τους τελικούς χρήστες (συγγραφείς, απλοί αναγνώστες των άρθρων).

Η ΒΚΠ του ΠΘ αναλαμβάνει τα εξής:

α) τη διαχείριση και την αναβάθμιση της πλατφόρμας στις τελευταίες εκδόσεις του λογισμικού OJS

β) τη λειτουργία της πλατφόρμας σε δίγλωσσο περιβάλλον (ελληνικό-αγγλικό) με τη δυνατότητα προσθήκης επιπλέον γλωσσών εφόσον ζητηθούν (μετά από αίτημα έχει προστεθεί και η γαλλική γλώσσα στη διεπαφή)

γ) την αρχική εγκατάσταση του περιβάλλοντος τους περιοδικού και τη μεταφορά στην πλατφόρμα των άρθρων παλαιότερων τευχών, εφόσον αυτά υπήρχαν ή  παρασχεθούν σε μορφή pdf από την εκδοτική ομάδα του περιοδικού και

δ) την εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη στους εξουσιοδοτημένους χρήστες διαχείρισης κάθε περιοδικού