Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Χωρική διάρθρωση και κατανομή πόρων στο ακτοπλοϊκό δίκτυο άγονων γραμμών του Aιγαίου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF