Πλατογιάννη Ε., και Ακριβούλα Γ. . ‘Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης Χαρακτηριστικά Πρακτικές και Εμπόδια. Διερεύνηση των Αντιλήψεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 20, τχ. 75, Ιούνιος 2022, σσ. 55-87, doi:10.26253/heal.uth.ojs.sst.2022.902.