Ανδρεαδάκης Ν., και Καδιανάκη Μ. ‘Εμπειρική μελέτη της αποτελεσματικής διδασκαλίας και του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 15, τχ. 57, Δεκέμβριος 2010, doi:10.26253/heal.uth.ojs.sst.2010.271.