Μουζάκη Μ., Δημόπουλος Χ. Ν., Κασσαβέτης Δ. Ν., και Σουλιώτης Κ. ‘Από το ασυλιακό περιβάλλον στην κοινότητα: Οι ΚοιΣΠΕ ως μηχανισμός κοινωνικής επανένταξης’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 21, τχ. 78, Δεκέμβριος 2023, σσ. 3-27, doi:10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1980.