Αθανασιάδου Χ. ‘Η διάσταση του φύλου στην επιστημονική έρευνα’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 21, τχ. 77, Ιούλιος 2023, σσ. 113-26, doi:10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1933.