Σαββάκης Μ. ‘Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην κοινωνική έρευνα’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 21, τχ. 77, Ιούλιος 2023, σσ. 94-112, doi:10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1932.