Παναγιωτάκος Δ., και Γκοτζαμάνης Β. ‘Δεδομένα πραγματικού κόσμου: Δυνατότητες, περιορισμοί και μελλοντικές προοπτικές’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 21, τχ. 77, Ιούλιος 2023, σσ. 69-93, doi:10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1931.