[1]
Ανδρεαδάκης Ν. και Καδιανάκη Μ., ‘Εμπειρική μελέτη της αποτελεσματικής διδασκαλίας και του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού’, Το Βήμα, τ. 15, τχ. 57, Δεκεμβρίου 2010.