[1]
Μουζάκη Μ., Δημόπουλος Χ. Ν., Κασσαβέτης Δ. Ν., και Σουλιώτης Κ., ‘Από το ασυλιακό περιβάλλον στην κοινότητα: Οι ΚοιΣΠΕ ως μηχανισμός κοινωνικής επανένταξης’, Το Βήμα, τ. 21, τχ. 78, σσ. 3–27, Δεκεμβρίου 2023.