[1]
‘Ζητήματα έμφυλης ισότητας στον ακαδημαϊκό χώρο: Δεκατρείς συνεντεύξεις με γυναίκες ακαδημαϊκούς’, Το Βήμα, τ. 21, τχ. 77, σσ. 130–169, Ιουλίου 2023.