[1]
Αθανασιάδου Χ., ‘Η διάσταση του φύλου στην επιστημονική έρευνα’, Το Βήμα, τ. 21, τχ. 77, σσ. 113–126, Ιουλίου 2023.