Πλατογιάννη Ε. και Ακριβούλα Γ. . (2022) ‘Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης Χαρακτηριστικά Πρακτικές και Εμπόδια. Διερεύνηση των Αντιλήψεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης’, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 20(75), σσ. 55–87. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.sst.2022.902.