Μουζάκη Μ., Δημόπουλος Χ. Ν., Κασσαβέτης Δ. Ν. και Σουλιώτης Κ. (2023) ‘Από το ασυλιακό περιβάλλον στην κοινότητα: Οι ΚοιΣΠΕ ως μηχανισμός κοινωνικής επανένταξης’, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 21(78), σσ. 3–27. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1980.