‘Ζητήματα έμφυλης ισότητας στον ακαδημαϊκό χώρο: Δεκατρείς συνεντεύξεις με γυναίκες ακαδημαϊκούς’ (2023) Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 21(77), σσ. 130–169. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1934.