Αθανασιάδου Χ. (2023) ‘Η διάσταση του φύλου στην επιστημονική έρευνα’, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 21(77), σσ. 113–126. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1933.