Σαββάκης Μ. (2023) ‘Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην κοινωνική έρευνα’, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 21(77), σσ. 94–112. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1932.