Παπαδοπούλου Δ. (2023) ‘Διακυβέρνηση, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ηθική, Κοινωνικό όφελος’, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 21(77), σσ. 39–68. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1930.