Πώποτας Κ. (2023) ‘Η Ρύθμιση των χρήσεων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην Ευρώπη: η μετάβαση από τους ηθικούς στους νομικούς κανόνες’, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 21(77), σσ. 10–38. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1928.