Μουζάκη Μαρία, Δημόπουλος Χαράλαμπος Ν., Κασσαβέτης Δημοσθένης Ν., και Σουλιώτης Κυριάκος. 2023. ‘Από το ασυλιακό περιβάλλον στην κοινότητα: Οι ΚοιΣΠΕ ως μηχανισμός κοινωνικής επανένταξης’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 21 (78):3-27. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1980.