Σαββάκης Μάνος. 2023. ‘Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην κοινωνική έρευνα’. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 21 (77):94-112. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1932.