Πλατογιάννη Ε., & Ακριβούλα Γ. . (2022). Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης Χαρακτηριστικά Πρακτικές και Εμπόδια. Διερεύνηση των Αντιλήψεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 20(75), 55–87. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2022.902