Μουζάκη Μ., Δημόπουλος Χ. Ν., Κασσαβέτης Δ. Ν., & Σουλιώτης Κ. (2023). Από το ασυλιακό περιβάλλον στην κοινότητα: Οι ΚοιΣΠΕ ως μηχανισμός κοινωνικής επανένταξης. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 21(78), 3–27. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1980